KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO” veya “Şirket”), kişisel verilerin korunması süreçlerine büyük önem vermekte, kişisel veri işlenen tüm süreçlerinde Kanun’a uyumu hedeflemektedir.
Aşağıda ayrıntılı olarak izah edileceği üzere, müşterilerimizle, ticari iletişim niteliği taşımayacak şekilde, Whatsapp (“WP”) iletişim platformu üzerinden gerçekleştirdiğimiz iletişim süreçleri vasıtasıyla başlayan veri işleme faaliyetlerinde siz müşterimizin kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, veri işlemedeki hukuki sebepler, verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve veri sahibi olarak mevzuat kapsamındaki haklarınız hususunda aydınlatmak üzere işbu Aydınlatma Metnini hazırladık. 

 

           !  Tüzel kişilere ait veriler Kanun kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmediğinden, bu metin tüzel kişi müşterilerimizi kapsamamaktadır. Ancak iletişim süreçlerine, tüzel kişiler adına yetkilileri/çalışanları dahil olmaktadır. Tarafımıza iletilen bilgilerin güncel ve yetkilisi/çalışanı olduğunuz kuruma ait olması gereklidir. Bilgilerin güncelliğinden Metro ve müşteri şirket birlikte sorumludur. İletişim sürecinde şahıslara değil, yetkilisi/çalışanı olduğunuz kurumlara ait WP hesaplarının kullanılması gerekmektedir. Görsel ve işitsel veri niteliğinde olacak; profil fotoğrafı, video paylaşımları içeren hesapların kullanılmaması gerekir.

 

Aşağıda açıklanan veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusu METRO’nun iletişim bilgileri şu şekildedir:
Adresi: 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli/İstanbul
Web sitesi: www.metro-tr.com
Telefon numarası: 0 (212) 478 70 00
Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicili – 292116

 

1. Whatsapp Platformu Üzerinden Talep, ŞikAyet, Geri Bildirimlere İlişkin İletişim Kurulması Kapsamında İşlenen Kişisel Verileriniz

  • Söz konusu iletişim biçimi tarafınızca özgür bir şekilde doldurulabilir alanlara sahiptir. Bu sebeple, ileti içeriğinde mesaj alanına, yukarıda sayılanlar dışında kişisel veri yazmanız, bilgi/belge aktarmanız durumunda, bu veriler de Şirket tarafından işlenebilecek ve sistem sunucularının yurt dışında olması sebebiyle yurt dışına aktarılabilecektir.

2. Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe istinaden ve Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?

3. Verilerinize Kimler Erişebilir, Aktarım/Erişim Süreçlerindeki İşleme Amacı ve Hukuki Sebebe İlişkin Bilgilendirme

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği kategorisindeki verileriniz,

- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amacıyla yurtdışında yerleşik Metro AG & Grup Şirketlerine açık rızanız hukuki sebebine istinaden, 

- Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi ana sürecinde 3. Kişi Platform Hizmetlerinden Yararlanılması amacıyla, hizmet sağlayıcısı Whatsapp LLC’nin yurtdışında yerleşik olması nedeniyle yurtdışına açık rızanız hukuki sebebine istinaden,

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine istinaden aktarılmaktadır. 
 

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’ e iletebilirsiniz.